A dynamic systems approach to training and rehabilitation of overhand sports

English below

Introductie
Deze 2-daagse cursus is de vijfde die we met het team van Frans Bosch Systems ontwikkelen. Je kunt aan deze cursus deelnemen als je de basiscursus krachttraining en coördinatie hebt gevolgd of de internationale cursus. 
Wieger Heijenk en Martin Nijhoff (zie docenten) brengen een cursus gericht op een dynamische systeembenadering van krachttraining voor bovenhandse sporters. Zowel gericht op revalidatie als op performance verbetering. Deze cursus laat zien dat ook in de vroege stadia van revalidatie een dynamische systeembenadering vele voordelen biedt om te komen tot Baseball2 400voorwaarden voor hoog intensieve beweging bij bovenhandse sporten. Tijdens de cursus komen tal van slag- en werp- gerelateerde sporten aan bod. Er is voldoende ruimte om ook eigen casuïstiek in te brengen. 
De theorie van deze cursus is deels online. Naast een kleine herhaling van de basiscursus betreft dat vooral de theorie van de pathologie alsmede de theorie van de bewegingsanalyse. 
 
VOOR
(Sport)fysiotherapeuten en Sporttrainers die zich bezighouden met revalidatie, preventie van blessures en Performance verbetering van bovenhandse sporters. 

Leerdoelen
Na deze cursus:
- Kun je een dynamische systeembenadering toepassen bij de revalidatie van sportgerelateerde aandoeningen
   aan de bovenste extremiteit;
- Kun je een dynamische systeembenadering gebruiken om specifieke training ter preventie van
   sportgerelateerd letsel aan de bovenste extremiteit te geven;

Kennis en vaardigheid
- Kun je een diagnostische aanpak beredeneren en demonstreren om sportspecifiek letsel aan te tonen dan wel
   uit te sluiten;
- Kun je op verschillende manieren een analyse maken van pijn en beweeggedrag;
- Kun je een dynamische systeembenadering gebruiken ter verbetering van de performance bij bovenhandse
   sporten;
- Heb je kennis van factoren die sportspecifieke aandoeningen in de bovenste extremiteit beïnvloeden;
- Kun je de anatomische en biomechanische factoren binnen de bovenste extremiteit toelichten in het ontstaan
   van letsel en herstel van letsel;
- Ben je vaardig in het klinisch beredeneren van een hoog-niveau aanpak voor de revalidatie of performance
   verbetering bij bovenhandse sporters;
- Ben je vaardig in het analyseren van sportbeweging in de context van het vinden van attractors voor
   een dynamische systeembenadering;
- Kun je aan de hand van bewegingsanalyse je aanpak variëren in intensiteit en duur;
- Kun je aan de hand van diagnostiek een dynamische systeemaanpak bij letsel of performanceverbetering
   demonstreren. 
 
Studiebelasting
Deze cursus bestaat uit drie onderdelen. Een voorbereiding online die ongeveer 4 uur kost en bestaat uit het beluisteren en bekijken van presentaties en artikelen en het voorbereiden van een casus. Daarnaast zijn er 2 cursusdagen waarin vooral gefocused wordt op klinisch redeneren en het maken van een trainingsopzet. Eerst meer algemeen later specifiek naar aanleiding van casuïstiek. Voorbereiding 4 uur, contacturen 14, Totaal 18 studiebelastingsuren. 

Programma 

Tijdstip   Onderdeel     Leerdoel: na het volgen van deze cursus:
Ochtend dag 1     Theorie


 


  Praktijk 
  - Heb je kennis van factoren die sportspecifieke aandoeningen in de bovenste
    extremiteit beïnvloeden;
  - Kun je de anatomische en biomechanische factoren binnen de bovenste
    extremiteit toelichten in het ontstaan van letsel en herstel van letsel;
  - Kun je een diagnostische aanpak beredeneren en demonstreren om
    sportspecifiek letsel aan te tonen dan wel uit te sluiten;
  - Bewegingsanalyse, zoektocht naar attractoren

Middag dag 1   Praktijk   - Bewegingsanalyse, zoektocht naar attractoren

Ochtend dag 2    Theorie
  Praktijk
  - Heb je kennis van de specifieke attractoren in verschillende bovenhandse
    sporten;
  - Kun je op verschillende manieren een analyse maken van pijn
    en beweeggedrag;
  - Bewegingsanalyse, het beïnvloeden van attractoren

Middag dag 2   Prakijk   - Kun je bij gegeven casuÏstiek met klinisch redeneren het diagnostisch
    en therapeutisch proces toelichten en demonsteren;
  - Kun je bij zelf ingebrachte casuÏstiek je keuzes in diagnostiek en behandelen
    toelichten en demonstreren. 


Tennis 400 kopiëren

Introduction

This 2-day course is the fifth in link we develop with the team of Frans Bosch Systems. You can participate in this course if you followed the first theoretical course about Strength Training and Coordination. Wieger Heijenk and Martin Nijhoff bring you a course on the dynamic systems approach towards Strength Training for overhands sports. This course will show that also in the early stages of rehabilitation after injury a dynamic systems approach offers many advantages in coming to a high level of overhand movement. During the course divers hit and throw related sports will pass. There will be enough space for your own cases. In the preparation of the course there will be a small part of repetition of the basis Strength Training.

For
Sports Trainers and Sports Physiotherapists

Learning Outcomes

After this course:
- You can demonstrate a Dynamic Systems Approach in the rehab of Sports related injuries in the Upper Extremity;
- Can you demonstrate A Dynamic Systems Approach to provide Training to prevent injury in the Upper Extremity;

Knowledge and Skill
- Can you shouw a diagnostic approach for an overhand Sports Injury;
- Can you show different approaches to analyze Pain and Movement Behavior;
- Can you use a Dynamic Approach to increase Performance in Overhand Sports;
- Can you reproduce factors that influence Sports Specific Injuries in the Upper Extremity;
- Can you explain Anatomic and Biomechanic factors that increase the risk on injury in the Upper Extremity;
- Are you skilled in clinical reasoning for a high level approach to rehabilitation and performance training
   with overhand sports;
- Are you skilled in analyzing a overhand sports movement in finding attractors for a dynamic system approach;
- Can you vary your approach in intensity and duration on the basis of movement analysis;
- Can you demonstrate the use of diagnostics to develop a dynamic system approach in case of injury or
   performance improvement. 


Study load

This course consists of three parts. An online preparation that takes about 4 hours and consists of listening to and viewing presentations and articles and preparing a case. In addition, there are 2 course days in which the focus is mainly on clinical reasoning and making a training plan. First more generally, later specifically on the basis of casuistry. Preparation 4 hours, contact hours 14, total 18 study load hours.

Program

Time   Component    Learning Outcome: after following this course
Morning day 1     Theory


 


  Practical
  - Do you have knowledge of factors affecting sport-specific disorders in the
    upper extremity;
  - Can you explain the anatomical and biomechanical factors within the upper
     extremity who affect the origin of injury and recovery from injury;
  - Can you reason and demonstrate a diagnostic approach to
    confirm or rule out sport-specific injuries;
  - Motion analysis, search for attractors

Afternoon day 1   Practical   - Motion analysis, search for attractors

Morning day 2    Theory
  Practical
  - Do you have knowledge of the specific attractors in different overhand
    overhand sports;
  - Can you make an analysis in different ways of pain and movement behavior
     in the upper extremity;
  - Motion analysis, influencing attractors

Afternoon day 2   Practical   - Can you use clinical reasoning to diagnose the given case histories and
     demonstrate a therapeutic process;
  - Are you able to explain and demonstrate your own choices in diagnosis
    and treatment in the case of self-administered case studies?

Dates
Friday and Saturday 29 and 30 November 2024

Teachers
Martijn Nijhoff, Performance Trainer Pittsburgh Pirates
Wieger Hijenk, Physiotherapist Private Practice Zeewolde, specialized in complex shoulder problems. Consultant Physiotherapist in Bergman Clinics Naarden working with Dr. M. van der List. 

Martijn Nijhoff 120Wieger120
Investment

€ 640,00, Lunch and acces to Digital platform included.

Participants
Min 12 max 24

Language: Dutch, English when required
Entrance after course Strength Training Frans Bosch


Location
Hogeschool THIM, 
Archimedesbaan 2, Nieuwegein the Netherlands

Accreditation
15 punten voor registers AF en sport en Keurmerk

evenement eigenschappen

Startdatum 29-11-2024
Einddatum 30-11-2024
Sluitingsdatum 29-11-2024
Prijs per persoon € 640,00

Contact

Wil je meer informatie over THIM – de internationale hogeschool voor fysiotherapie, of onze opleidingen, neem dan gerust contact met ons op.

THIM INTERNATIONALE HOGESCHOOL VOOR FYSIOTHERAPIE


location Archimedesbaan 2, 3439 ME Nieuwegein
location Newtonbaan 6-8, 3439 NK Nieuwegein
phone 030 288 66 70
envelope info@thimalp.nl